Deň narcisov 2011

05.04.2011 13:49

 

V piatok, 15. apríla 2011, stretnete v uliciach miest a obcí Slovenska už po pätnástykrát dobrovoľníkov Ligy proti rakovine, ktorí Vás oslovia, aby Vám pripli narcis – kvet symbolizujúci Deň narcisov, ale zároveň symbolizujúci spolupatričnosť a pomoc v boji proti rakovine.

Jeho pripnutím na svoj odev podporíte myšlienku Dňa narcisov - jedinej verejno-prospešnej zbierky Ligy proti rakovine. Ak prispejete i finančne, akýkoľvek Váš dobrovoľný finančný príspevok umožní Lige proti rakovine realizovať projekty a programy v prospech onkologických pacientov, pôsobiť v oblasti vzdelávania mladých i v oblasti prevencie.

Kampaň

15. ročník Dňa narcisov sa nesie v duchu čísla 15, o čom hovorí aj headline:

„15. apríla 2011, už 15. krát!“

Úlohou samotného narcisu a jeho čistej línie je prostredníctvom nadlinkovej i podlinkovej komunikácie pripomenúť verejnosti dátum konania Dňa narcisov a osloviť verejnosť, aby sa už po 15-ty krát do zbierky zapojila. S posolstvom: „Celý život je vo Vašich rukách, ale sú aj dni, keď potrebujete cítiť pomocnú ruku iných.....
A je tu deň, kedy ju môžete podať i Vy...“ osloví ľudí televízny a rozhlasový spot. Ďalšou formou oslovenia sú outdoorové i indoorové plochy v rôznych podobách, tlačové materiály, a pod.

Dobrovoľníci a identifikátory

Pred 15-timi rokmi začal Deň narcisov ako malá zbierka, dnes sa spoluorganizátori Ligy proti rakovine počítajú na stovky. Ich spektrum je veľmi široké a rôznorodé: materské, základné stredné i vysoké školy, skautské oddiely, mestské a obecné úrady, spolky Slovenského červeného kríža, nemocnice a zdravotnícke zariadenia, rôzne záujmové kluby a združenia, organizačné zložky Ligy proti rakovine a jednotlivci pomáhajúci pri organizačnom zabezpečení. V tomto roku sa do Dňa narcisov zapojí 667 spoluorganizátorov.

V piatok, 15. apríla 2011, stretnete od skorého rána až do večera v uliciach miest a obcí Slovenska dobrovoľníkov Ligy proti rakovine. Sú označení identifikátormi, vďaka ktorým ich ľahko rozpoznáte. Každý má svoje identifikačné číslo a identifikačné prvky sa priamo spájajú s Ligou proti rakovine. Identifikátory sa každý rok menia, aby neboli zneužité či napodobňované. Keďže sú originálne a každý rok iné, dodávané len zmluvným spoluorganizátorom a ich dobrovoľníkom, nemal by byť problém prispieť len „pravým“ dobrovoľníkom. Liga proti rakovine má s každým spoluorganizátorom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci, ktorá určuje pravidlá na vykonávanie zbierky. Najdôležitejšie z nich je označovanie dobrovoľníkov identifikátormi a zbieranie do „originálnych“ pokladničiek daného roku. Kto nespĺňa túto podmienku spolupráce, nepatrí ku zmluvným a riadne evidovaným spolupracovníkom LPR.

16 114 dobrovoľníkov Ligy proti rakovine bude v tomto roku označených identifikátormi v podobe bieleho odznaku so žltým narcisom a nápisom Deň narcisov 2011, www.lpr.sk. Na odznaku je pripevnené číslo dobrovoľníka a označenie „dobrovoľník“. Druhým identifikačným znakom je biela papierová pokladnička potlačená motívom narcisu s červeno-čiernymi grafickými prvkami, logom Ligy proti rakovine a dátumom 15. apríl 2011 Deň narcisov. (Pozor! Pokladnička je inej farby ako bola minulý rok).

Na pevných stanovištiach budú mať dobrovoľníci Ligy proti rakovine aj biele tričká s modro – žltým narcisom a nápisom „Deň narcisov“.

Možnosti podpory Dňa narcisov

Deň narcisov je možné podporiť viacerými spôsobmi:

 • dobrovoľným finančným príspevkom na účet zbierky č. 2629740400/1100,
 • dobrovoľným finančným príspevkom do pokladničiek dobrovoľníkov priamo v deň zbierky – 15. apríla 2011,
 • zaslaním prázdnej SMS* na číslo 848 v sieti všetkých mobilných operátorov v termíne od 4. do 18. apríla 2011.

* Cena 1 SMS je 2 €. Operátori odvedú na zbierku celú túto sumu a samotné zaslanie SMS zákazníkovi nespoplatňujú.

Prínos Dňa narcisov a konkrétne formy pomoci

Vyzbierané finančné prostriedky počas Dňa narcisov používa Liga proti rakovine na financovanie ňou organizovaných a plne hradených programov a projektov určených onkologickým pacientom, na vzdelávanie a prevenciu, ale aj na podporu klinických a výskumných projektov. K týmto projektom predovšetkým patria:

 • Centrá pomoci Ligy proti rakovine v Bratislave, Košiciach a Martine, ktoré aj vďaka výnosu Dňa narcisov poskytujú návštevníkom bezplatné služby.
 • Letné a zimné tábory pre detských onkologických pacientov financované Ligou proti rakovine a realizované Klubom Detskej Nádeje, ale aj Svetielkom pomoci a Združením rodičov a detí s 2. šancou. Projekt detských táborov v plnej výške finančne zastrešuje Liga proti rakovine už 13 rokov a v roku 2010 predstavovala finančná čiastka vyčlenená „na tábory“ zo Dňa narcisov sumu 36 500,- EUR.
 • Ubytovacie zariadenia pre rodičov detských onkologických pacientov hospitalizovaných na onkológii v Bratislave i Košiciach je ďalším z projektov podporovaných aj zo Dňa narcisov a realizovaný v Bratislave od roku 2005, v Košiciach v spolupráci so Svetielkom pomoci od roku 2010. Len v roku 2010 poskytli zariadenia ubytovanie 343 rodičom.
 • Na rekondičné a relaxačné pobyty i rehabilitačné aktivity bola vyčlenená zo Dňa narcisov v roku 2010 čiastka 79 237.67,- EUR. Každý rok tak môžu načerpať nové sily onkologickí pacienti po liečbe, ale aj onkologickí pacienti združení v organizačných zložkách LPR, čo predstavuje účasť viac ako 600 pacientov každý rok.
 • Jednorazový finančný príspevok v hmotnej núdzi pomohol v roku 2010 347 rodinám s onkologickým pacientom. Zo Dňa narcisov predstavovala poskytnutá čiastka sumu 34 800,- EUR pre 67 z nich.
 • Zo Dňa narcisov Liga proti rakovine pokrýva činnosť svojpomocných klubov a pobočiek pri LPR, regionálne projekty pre onkologických pacientov, ich činnosť i aktivity. V roku 2010 to bola čiastka 114 376.80,- EUR.
 • Na aktivity v oblasti primárnej i sekundárnej prevencie, vydávanie edukačných a preventívnych materiálov, ktoré Liga proti rakovine bezplatne distribuuje do škôl, zdravotníckych zariadení, alebo na požiadanie záujemcom zasiela, bola v roku 2010 zo Dňa narcisov vyčlenená čiastka 28 117.12,- EUR.
 • Informačné a preventívne kampane, cieľom ktorých je mladých ľudí i dospelú populáciu upozorniť na potrebu prevencie pred vznikom rôznych druhov onkologických ochorení, sú dôležitým projektom realizovaným aj vďaka Dňu narcisov. V minulom roku v hodnote 12 246.77,- EUR.
 • Projekt Onkologickej výchovy realizuje Liga proti rakovine na 70 základných a stredných školách od roku 1998 formou nepovinného predmetu alebo krúžku. Realizácia projektu je možná aj vďaka Dňu narcisov. Čiastka hradená zo Dňa narcisov v roku 2010 predstavovala hodnotu 5 800,- EUR.
 • Cieľom podpory hospicovej a paliatívnej starostlivosti je skvalitniť život onkologických pacientov, ktorí žiaľ, svoj boj s chorobou prehrávajú. V roku 2010 zo Dňa narcisov prefinancovala Liga proti rakovine projekty v hodnote 13 000,- EUR.
 • Na skvalitnenie liečby v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach a na lepšiu diagnostiku prispela Liga proti rakovine zo Dňa narcisov v minulom roku 56 040.10,- EUR.
 • Čiastka 238 489,- EUR z minuloročného Dňa narcisov bola určená na podporu klinických a výskumných projektov a jej cieľom je pomôcť k priaznivému posunu v diagnostike a liečbe onkologických ochorení.

Liga proti rakovine ďakuje všetkým za doterajšiu podporu a dôveru v zmysluplnosť realizovaných projektov pre onkologických pacientov i zdravú populáciu.

 

V piatok, 15. apríla 2011, stretnete v uliciach miest a obcí Slovenska už po pätnástykrát dobrovoľníkov Ligy proti rakovine, ktorí Vás oslovia, aby Vám pripli narcis – kvet symbolizujúci Deň narcisov, ale zároveň symbolizujúci spolupatričnosť a pomoc v boji proti rakovine.

Jeho pripnutím na svoj odev podporíte myšlienku Dňa narcisov - jedinej verejno-prospešnej zbierky Ligy proti rakovine. Ak prispejete i finančne, akýkoľvek Váš dobrovoľný finančný príspevok umožní Lige proti rakovine realizovať projekty a programy v prospech onkologických pacientov, pôsobiť v oblasti vzdelávania mladých i v oblasti prevencie.

Kampaň

15. ročník Dňa narcisov sa nesie v duchu čísla 15, o čom hovorí aj headline:

„15. apríla 2011, už 15. krát!“

Úlohou samotného narcisu a jeho čistej línie je prostredníctvom nadlinkovej i podlinkovej komunikácie pripomenúť verejnosti dátum konania Dňa narcisov a osloviť verejnosť, aby sa už po 15-ty krát do zbierky zapojila. S posolstvom: „Celý život je vo Vašich rukách, ale sú aj dni, keď potrebujete cítiť pomocnú ruku iných.....
A je tu deň, kedy ju môžete podať i Vy...“ osloví ľudí televízny a rozhlasový spot. Ďalšou formou oslovenia sú outdoorové i indoorové plochy v rôznych podobách, tlačové materiály, a pod.

Dobrovoľníci a identifikátory

Pred 15-timi rokmi začal Deň narcisov ako malá zbierka, dnes sa spoluorganizátori Ligy proti rakovine počítajú na stovky. Ich spektrum je veľmi široké a rôznorodé: materské, základné stredné i vysoké školy, skautské oddiely, mestské a obecné úrady, spolky Slovenského červeného kríža, nemocnice a zdravotnícke zariadenia, rôzne záujmové kluby a združenia, organizačné zložky Ligy proti rakovine a jednotlivci pomáhajúci pri organizačnom zabezpečení. V tomto roku sa do Dňa narcisov zapojí 667 spoluorganizátorov.

V piatok, 15. apríla 2011, stretnete od skorého rána až do večera v uliciach miest a obcí Slovenska dobrovoľníkov Ligy proti rakovine. Sú označení identifikátormi, vďaka ktorým ich ľahko rozpoznáte. Každý má svoje identifikačné číslo a identifikačné prvky sa priamo spájajú s Ligou proti rakovine. Identifikátory sa každý rok menia, aby neboli zneužité či napodobňované. Keďže sú originálne a každý rok iné, dodávané len zmluvným spoluorganizátorom a ich dobrovoľníkom, nemal by byť problém prispieť len „pravým“ dobrovoľníkom. Liga proti rakovine má s každým spoluorganizátorom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci, ktorá určuje pravidlá na vykonávanie zbierky. Najdôležitejšie z nich je označovanie dobrovoľníkov identifikátormi a zbieranie do „originálnych“ pokladničiek daného roku. Kto nespĺňa túto podmienku spolupráce, nepatrí ku zmluvným a riadne evidovaným spolupracovníkom LPR.

16 114 dobrovoľníkov Ligy proti rakovine bude v tomto roku označených identifikátormi v podobe bieleho odznaku so žltým narcisom a nápisom Deň narcisov 2011, www.lpr.sk. Na odznaku je pripevnené číslo dobrovoľníka a označenie „dobrovoľník“. Druhým identifikačným znakom je biela papierová pokladnička potlačená motívom narcisu s červeno-čiernymi grafickými prvkami, logom Ligy proti rakovine a dátumom 15. apríl 2011 Deň narcisov. (Pozor! Pokladnička je inej farby ako bola minulý rok).

Na pevných stanovištiach budú mať dobrovoľníci Ligy proti rakovine aj biele tričká s modro – žltým narcisom a nápisom „Deň narcisov“.

Možnosti podpory Dňa narcisov

Deň narcisov je možné podporiť viacerými spôsobmi:

 • dobrovoľným finančným príspevkom na účet zbierky č. 2629740400/1100,
 • dobrovoľným finančným príspevkom do pokladničiek dobrovoľníkov priamo v deň zbierky – 15. apríla 2011,
 • zaslaním prázdnej SMS* na číslo 848 v sieti všetkých mobilných operátorov v termíne od 4. do 18. apríla 2011.

* Cena 1 SMS je 2 €. Operátori odvedú na zbierku celú túto sumu a samotné zaslanie SMS zákazníkovi nespoplatňujú.

Prínos Dňa narcisov a konkrétne formy pomoci

Vyzbierané finančné prostriedky počas Dňa narcisov používa Liga proti rakovine na financovanie ňou organizovaných a plne hradených programov a projektov určených onkologickým pacientom, na vzdelávanie a prevenciu, ale aj na podporu klinických a výskumných projektov. K týmto projektom predovšetkým patria:

 • Centrá pomoci Ligy proti rakovine v Bratislave, Košiciach a Martine, ktoré aj vďaka výnosu Dňa narcisov poskytujú návštevníkom bezplatné služby.
 • Letné a zimné tábory pre detských onkologických pacientov financované Ligou proti rakovine a realizované Klubom Detskej Nádeje, ale aj Svetielkom pomoci a Združením rodičov a detí s 2. šancou. Projekt detských táborov v plnej výške finančne zastrešuje Liga proti rakovine už 13 rokov a v roku 2010 predstavovala finančná čiastka vyčlenená „na tábory“ zo Dňa narcisov sumu 36 500,- EUR.
 • Ubytovacie zariadenia pre rodičov detských onkologických pacientov hospitalizovaných na onkológii v Bratislave i Košiciach je ďalším z projektov podporovaných aj zo Dňa narcisov a realizovaný v Bratislave od roku 2005, v Košiciach v spolupráci so Svetielkom pomoci od roku 2010. Len v roku 2010 poskytli zariadenia ubytovanie 343 rodičom.
 • Na rekondičné a relaxačné pobyty i rehabilitačné aktivity bola vyčlenená zo Dňa narcisov v roku 2010 čiastka 79 237.67,- EUR. Každý rok tak môžu načerpať nové sily onkologickí pacienti po liečbe, ale aj onkologickí pacienti združení v organizačných zložkách LPR, čo predstavuje účasť viac ako 600 pacientov každý rok.
 • Jednorazový finančný príspevok v hmotnej núdzi pomohol v roku 2010 347 rodinám s onkologickým pacientom. Zo Dňa narcisov predstavovala poskytnutá čiastka sumu 34 800,- EUR pre 67 z nich.
 • Zo Dňa narcisov Liga proti rakovine pokrýva činnosť svojpomocných klubov a pobočiek pri LPR, regionálne projekty pre onkologických pacientov, ich činnosť i aktivity. V roku 2010 to bola čiastka 114 376.80,- EUR.
 • Na aktivity v oblasti primárnej i sekundárnej prevencie, vydávanie edukačných a preventívnych materiálov, ktoré Liga proti rakovine bezplatne distribuuje do škôl, zdravotníckych zariadení, alebo na požiadanie záujemcom zasiela, bola v roku 2010 zo Dňa narcisov vyčlenená čiastka 28 117.12,- EUR.
 • Informačné a preventívne kampane, cieľom ktorých je mladých ľudí i dospelú populáciu upozorniť na potrebu prevencie pred vznikom rôznych druhov onkologických ochorení, sú dôležitým projektom realizovaným aj vďaka Dňu narcisov. V minulom roku v hodnote 12 246.77,- EUR.
 • Projekt Onkologickej výchovy realizuje Liga proti rakovine na 70 základných a stredných školách od roku 1998 formou nepovinného predmetu alebo krúžku. Realizácia projektu je možná aj vďaka Dňu narcisov. Čiastka hradená zo Dňa narcisov v roku 2010 predstavovala hodnotu 5 800,- EUR.
 • Cieľom podpory hospicovej a paliatívnej starostlivosti je skvalitniť život onkologických pacientov, ktorí žiaľ, svoj boj s chorobou prehrávajú. V roku 2010 zo Dňa narcisov prefinancovala Liga proti rakovine projekty v hodnote 13 000,- EUR.
 • Na skvalitnenie liečby v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach a na lepšiu diagnostiku prispela Liga proti rakovine zo Dňa narcisov v minulom roku 56 040.10,- EUR.
 • Čiastka 238 489,- EUR z minuloročného Dňa narcisov bola určená na podporu klinických a výskumných projektov a jej cieľom je pomôcť k priaznivému posunu v diagnostike a liečbe onkologických ochorení.