Začal sa Veľký pôst

08.03.2011 13:52

 

 

Začiatok Veľkého pôstu

 

Fašiangy sa u gréckokatolíkov končia o čosi skôr. Keďže obyvateľstvo obce Ruská Kajňa je prevažne gréckokatolícke, pôst sa pre nich začal už v pondelok.

 

Obec nie je väčším sídlom, ani centrom spoločenského života na okolí, preto fašiangy trávia jej obyvatelia na rôznych plesoch - zväčša v mestách, alebo

zábavách, ktoré sa v čase od Troch kráľov do predpôstneho víkendu organizujú na okolí. Staršie generácie zanechali veľmi zvláštnu múdrosť. Vraj pri

krátkych fašiangoch mali šancu na nájdenie ženícha aj menej pôvabné dievčatá. Chlapci totiž vedeli, že pôst (a s ním aj koniec zábav) príde skoro a preto

na zábavách dlho nevyberali. Naopak: ak boli fašiangy dlhé - ako boli tento rok - na svadbu v lete sa mohli chytaťlen krásavice. Viac zábav,

viac vyberania, viac preberania.

Tento zimný čas je tým najlepším aj na zabíjačky. S nástupom techniky pomaly stráca opodstatnenie robiť zabíjačku v zime.

V minulosti sa to robilo preto, aby sa mäso lepšie dalo uchovať a aby pri manipulácií s ním na dvore nedošlo k nákaze, alebo znehodnoteniu výrobkov. 

 

Prečo pôst dlhší o dva dni?

Odpoveď je jednoduchá - v byzantskom obrade (ku ktorému gréckokatolíci patria) sa za pôstne dni nepokladajú soboty a nedele. Samotný pôst sa končí pred

kvetnou nedeľu (teda týždeň pred Veľkou Nocou). V piatok pred ňou sa naplní 40 dní pôstu. Týždeň od kvetnej nedele po Veľkonočnú (Paschálnu) nedeľu je

Veľkým a Strastným týždňom, kedy si veriaci pripomínajú udalosti spojené s umučením Ježiša Krista, ktorého vzkriesenie oslavujú kresťania na

celom svete vo Veľkonočnú nedeľu.