Elektronická úradná tabuľa

 

 

Prehľad právných predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovisk

(§ 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z.)

Obec Ruská Kajňa v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 písm. eň zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciam a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v zneni neskorších predpisov zverejňuje nasledujúci prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovisk, na základe ktorých koná a rozhoduje, vrátane tých, ktoré upravujú práva a povinnosti osôb k obci Ruská Kajňa.

Právne predpisy:

 • Ústava Slovenskej republiky

 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 • zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

 • zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

 • zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a o stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

 • zákon SNR č. 372/1990 Tb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

 • zákon č. 9/2010 Zb. o sťažnostiach

 • zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciam a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnosteneckom podnikaní v znení neskorších predpisov

 • zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 • zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

 • Ďalšie platné právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú obecného zriadenia.