História...

 

Obec sa prvýkrát spomína v urbári Stropkovského panstva z roku 1557. Z neho sa dozvedáme, že po dohode so šľachticom Gabrielom z Perína dedinu založil nemenovaný šoltýs so štyrmi poddanskými rodinami. V stredoveku patrila k čičvianskemu pánsvu. Neskôr však prešla pod správu pánstva Stropkov. Patrila aj Pethőovcom.

V rokoch 1713 - 1715 sa útekom poddaných úplne vyľudnila.

V rolu 1720 boli v obci iba dve domácnosti.

Až v roklu 1787 počas prvého celokrajinského sčítania ľudu mala obec Ruská Kajňa 16 domov a okolo 130 obyvateľov.

Ďalší súpis obyvateľstva sa konal v roku 21 domov a 168 obyvateľov.

V roku 1869 mala obec 103 obyvateľov. Tento pokles mohol súvisieť s morom,chorobami alebo nejakými nepokojmi.

V roku 1910 mala obec už 175 obyvateľov.

V minulosti sa obyvatelia venovali typický  prácam. Zaoberali sa poľnohospodárstvom,výrobou dreveného uhlia a lesnými prácami.

Do roku 1918 obec administratívne patrila do zemplínskej stolice.

Obec zasiahla prvá aj druhá setová vojna. Druhá svetová vojna mala však väčšie následky. Za I. ČSR sa ráz obce nezmenil. Ako partizánsku obec ju Nemci 21. novembra 1944 celú vypálili. Bola vyznamenaná Pamätnou medailou SNP.

Až po roku 1945 v obci opäť začína prekvitať život. V obci sa opäť začínajú budovať domy a opravovať poškodené stavby.

JRD (Jednotné roľnícke družstvo) bolo založené v roku 1956.

Časť obyvateľstva pracovala v priemyselných podnikoch v Košiciach, Humennom, Svidníku a Medzilaborciach.

V obci existovala aj škola. Viac pozri https://www.academia.edu/39763735/Vznik_a_v%C3%BDvoj_jednotriednej_element%C3%A1rnej_%C5%A1koly_v_Ruskej_Kajni_do_roku_1968_Origin_and_evolution_one_room_elementary_school_in_Rusk%C3%A1_Kaj%C5%88a_until_1968

 

Viac o histórií obci pozri: 

 https://www.academia.edu/42288472/Obec_Rusk%C3%A1_Kaj%C5%88a_a_prv%C3%A1_svetov%C3%A1_vojna_Municipality_of_Rusk%C3%A1_Kaj%C5%88a_and_World_War_1?auto=download