Digitálne televízne vysielanie

19.02.2011 21:42

 

Keďže už tento rok prechádzame na analógové televízne vysielanie,pripravili sme pre Vás pár užitočných rád, ktoré by mohli pomôcť pri riešení Vašich otázok.

 

1.Čo je DVB-T ???

DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) – je európsky systém, určený na pozemské digitálne televízne vysielanie. Pri tomto type vysielania sa televízne programy spracúvajú a prenášajú k divákom v digitálnej forme. Je to podobné spracovanie, ako sa používa vo výpočtovej technike, na internete, či pri CD alebo DVD nosičoch. Postupne, do roku 2012 bude súčasné pozemské analógové televízne vysielanie nahradené pozemským digitálnym televíznym vysielaním.

 

2.Dôležitosť projektu DVB-T

Proces digitalizácie sa dotkne väčšiny obyvateľov Slovenska, ktorí pocítia jeho technické, ekonomické a sociálne dôsledky. Tie sa premietnu predovšetkým do vyššej kvality komunikácie, dostupnosti rôznych služieb a informácií, čo priamo podmieni aj vyššiu kvalitu ich života.

Prechod na digitálne vysielanie a s tým spojené využívanie nových technológií podporí budovanie informačnej spoločnosti, no podporí aj rozvoj elektronického mediálneho trhu a zvýši mieru atraktívnosti programovej ponuky. Výsledkom projektu bude zvýšenie kvality a plurality vysielania, pričom vznikne priestor na vstup nových podnikateľských subjektov na trh a na rozvoj nových druhov služieb.

 

3.Prečo zmena?

Súčasná moderná doba kladie nové požiadavky na televízne vysielanie, ako súčasť informatizácie spoločnosti tak v Európe, ako i u nás na Slovensku, na efektívnejšie využívanie frekvenčného spektra ako národného bohatstva a jeho ekonomizáciu, kvalitnejší obraz a zvuk, mobilný príjem či multimediálne služby občanom. Keďže analógovým vysielaním nie je možné tieto požiadavky a nároky naplniť, prichádza nový spôsob šírenia televízneho signálu – digitálne pozemské televízne vysielanie (DVB-T)

Prechod z analógového na digitálne vysielanie je zároveň jednou z priorít definovaných v rámci Európskej únie. V máji 2005 prijala Európska komisia základný dokument – Oznámenie, týkajúci sa urýchlenia prechodu z analógového na digitálne vysielanie. Na základe tohto Oznámenia vyzvala Rada členské štáty EÚ, aby o. i. ukončili prechod z analógového na digitálne pozemské televízne vysielanie do konca roku 2012. Slovenská republika, ako riadny člen Európskej únie, v roku 2005 túto výzvu Rady EÚ prijala a stanovila si za cieľ ukončiť proces digitalizácie pozemského televízneho vysielania do konca roku 2012.

 

4.Výhody DVB-T

Digitalizácia televízneho vysielania znamená, že analógový spôsob prenosu TV signálu nahradí digitálny, zložený z dát - jednotiek a núl. Digitálna televízia prináša niekoľko výhod:


Frekvenčný priestor je v súčasnosti obsadený analógovým vysielaním. Domácnosti, ktoré prijímajú televíziu prostredníctvom antény (izbovej, vonkajšej alebo spoločnej), môžu preto prijímať najviac päť slovenských programov.


Digitálne vysielanie umožňuje vďaka dátovému „zbaleniu“ signálu prenos väčšieho počtu TV programov. Slovenské programy, ktoré boli dosiaľ dostupné len v káblových rozvodoch či cez satelit, sa už onedlho budú môcť šíriť aj prostredníctvom pozemského vysielania. V domácnostiach, nachádzajúcich sa do určitej vzdialenosti od vysielača, aj jednoduchá izbová anténa umožní príjem vysoko kvalitného televízneho signálu. DVB T umožní i vysielanie programov s vysokým rozlíšení (HDTV). Doterajší signál, ktorého kvalita pri analógovom vysielaní bola znížená tzv. „snežením“ a „duchmi“, sa stane nenávratnou minulosťou.


Digitálne vysielanie dáva možnosť šíriť aj iné služby – napríklad rozhlasové programy, teletext, superteletext, elektronický programový sprievodca, multimediálne služby, internet. Diváci sa budú môcť prostredníctvom novej technológie viac zapájať do vysielania, budú môcť hlasovať, súťažiť, hrať sa rôzne hry, nakupovať.

 

 

5.Čo potrebujem?

Pôvodné analógové televízne prijímače nebudú schopné prijímať digitálny televízny signál. Po tom, ako sa analógový terestriálny signál vypne, nebude tento prijímač schopný dekódovať a zobrazovať nový druh signálu. Každý užívateľ, ktorý má takýto typ televízneho prijímača, má dve možnosti – buď si zadováži nový integrovaný televízny prijímač, t. j. televízny prijímač so zabudovaným digitálnym dekóderom, alebo si zakúpi set-top box (ďalej len STB).

Terestriálny Set-top box (digitálno-analógový prevodník) je jedno z možných riešení na zabezpečenie príjmu DVB T. Toto zariadenie umožní užívateľovi prijímať digitálny signál na analógovom televíznom prijímači.

Set-top boxy, ktoré sú alebo budú dostupné v sieti predajní, sa líšia svojou výbavou na príjem rôznych služieb, kvalitou a cenou. Môžu byť vybavené tak, že umožňujú príjem len základných služieb (TV programy SDTV, rozhlasové programy a elektronický sprievodca programami EPG), alebo tak, že zabezpečujú aj rozšírené služby (platené programy, HDTV, interaktívne služby). Vybavenie DVB-T prijímača je špecifikované v technických údajoch príslušného DVB-T prijímača.

 

 

6.Koho sa to týka?

Prechod na televízne vysielanie v systéme DVB-T sa týka len tých slovenských domácností, ktoré prijímajú televízny signál buď individuálnymi anténami, alebo kolektívne cez spoločné televízne antény (STA). Takýchto domácností je na Slovensku asi 50%.

 
Ostatné domácnosti

Druhá polovica domácností, ktorá prijíma televízne programy cez sieť niektorého z káblových operátorov, zo satelitu alebo cez telekomunikačné siete (IPTV ) – či už metalické alebo optické, sa do tohto procesu digitalizácie zapájať nebude, pretože na ich doterajšom spôsobe príjmu signálu sa nič nezmení.

 

 

6. Čo prechodom získam?

Digitálne vysielanie vytvára priestor pre vznik nových televízií, zvýšenie konkurencie na mediálnom trhu a tým aj tlak na zvýšenie kvality programov televízií. Užívateľom prinesie, okrem možnosti prijímania viacerých programov, aj perspektívne poskytovanie služieb mobilnej televízie internetových služieb a multimediálnych služieb.

 

7. Hlavné výhody digitálneho vysielania v skratke

  • Možnosť väčšej programovej ponuky

  • Príjem signálu bez „sneženia“ a „duchov“

  • Možnosť kvalitného príjmu na jednoduché izbové antény

  • Možnosť mobilného príjmu

  • Možnosť príjmu televízie s vysokým rozlíšením (HDTV)

  • Možnosť príjmu iných služieb ako len TV programov (rozhlasové programy, teletext, elektronický programový sprievodca, multimediálne služby, internet, atď.)

  • Možnosť interaktivity medzi divákom a poskytovateľom služby (hlasovanie, hry, atď.)


Technická báza

Nezanedbateľné sú aj technické a technologické parametre novej digitálnej televízie, vďaka ktorým na pokrytie územia postačuje vysielač s menším výkonom, čo sa priaznivo odrazí na životnom prostredí.

Digitálne vysielanie sa bude budovať prostredníctvom jednofrekvenčných vysielacích sietí, kedy rovnaký multiplex programov sa bude vysielať sieťou vysielačov na jednej frekvencii, pričom tieto vysielače sa navzájom nerušia. Takto budú vznikať významné úspory vo frekvenčnom spektre, ktoré považujeme za jednu z „komodít“ národného bohatstva Slovenskej republiky.

 

 

Viac informácii získate na stránke https://www.digimedia.sk