Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

01.03.2011 22:16

 

Opäť sme pre Vás pripravili pár dôležitých informácii o tohtoročnom sčítaní ľudu.

 

   

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 je akcia mimoriadneho významu. Vykoná sa na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Toto najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie poskytne opäť po desiatich rokoch nielen nové údaje o počte obyvateľov žijúcich na území Slovenskej republiky, ale aj o ich demografickej, kultúrnej, vzdelanostnej, sociálnej a ekonomickej štruktúre. Pre Štatistický úrad Slovenskej republiky budú rovnako zaujímavé údaje a informácie o úrovni bývania a štruktúre domového a bytového fondu. Pri sčítaní záleží na spolupráci s každým obyvateľom; ambíciou preto je, aby príležitosť sčítať sa využili naozaj všetci obyvatelia bez rozdielu.

     Štatistický úrad Slovenskej republiky si dovoľuje osloviť verejnosť nasledujúcim "sprievodcom sčítania", ktorý by mal poskytnúť odpovede na základné otázky súvisiace s týmto unikátnym štatistickým zisťovaním.

 


1. Sčítanie - právo alebo povinnosť?

     Sčítanie patrí medzi najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie štatistické zisťovania, ktoré sa tradične v Európe, ale aj v iných krajinách sveta realizujú v desaťročných intervaloch. V roku 2011 sa sčítanie obyvateľov, domov a bytov po prvý raz uskutoční vo všetkých členských štátoch Európskej únie naraz pri využití rovnakých, respektíve porovnateľných definícií zisťovaných údajov. Z tohto dôvodu budú výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov v Slovenskej republike aj medzinárodne porovnateľné.

     Sčítanie je pre každého obyvateľa Slovenskej republiky príležitosťou, právom prispieť k tvorbe uceleného obrazu o demografickej a sociálnej situácii i životných podmienkach obyvateľstva Slovenskej republiky. Tento obraz je potrebné poznať o. i. preto, aby bolo možné prognózovať ďalší vývoj spoločnosti.

     Na druhej strane v sčítacích tlačivách neexistujú žiadne povinné a nepovinné otázky, ako sa to niekedy mylne vysvetľuje. Sú len tzv. povinné a odvodené témy, ktoré sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov museli alebo mohli zapracovať do sčítacích tlačív z dôvodu už spomínanej medzinárodnej porovnateľnosti zisťovaných štatistických údajov. Odpovedať na všetky otázky v sčítacích tlačivách (A. Údaje o obyvateľovi, B. Údaje o byte, C. Údaje o dome) je teda pre občanov Slovenskej republiky povinnosť, ktorá im vyplýva zo zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov. "Každý, kto je povinný poskytnúť údaje ..., ich poskytne úplne, správne, pravdivo a včas..."

 

 

2. Prečo sa oplatí sčítať sa

     Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je celoštátne štatistické zisťovanie, ktoré sa v Slovenskej republike vykonáva pravidelne raz za 10 rokov. Je zdrojom informácií o obyvateľstve, jeho sociálnych a ekonomických charakteristikách, ako aj o domovom a bytovom fonde. Údaje, ktoré poskytne sčítanie, nie je v súčasnosti možné získať z iných zdrojov. Týka sa to napríklad údajov o vzdelaní, ekonomickej aktivite, dochádzke za prácou a do školy či o úrovni bývania. Pri sčítaní platí: Opíš prítomnosť, ovplyvníš budúcnosť.

     Zapojiť sa do sčítania znamená zvýšiť reprezentatívnosť jedinečných údajov, ktoré sú nevyhnutné pre rozhodovacie procesy na všetkých úrovniach spoločnosti a pri prognózovaní jej vývoja.

     V roku 2011 sa sčítanie obyvateľov, domov a bytov po prvý raz uskutoční vo všetkých členských štátoch Európskej únie naraz pri využití rovnakých, respektíve porovnateľných definícií zisťovaných údajov. Toto sčítanie bude zároveň súčasťou celosvetového programu, ktorý koordinuje Organizácia spojených národov.

     Zapojiť sa do sčítania znamená prispieť k vytvoreniu porovnateľných údajov o obyvateľoch Európskej únie, ich demografickej, kultúrnej, vzdelanostnej, sociálnej a ekonomickej štruktúre, o úrovni ich bývania a štruktúre domového a bytového fondu. Tieto údaje sú potrebné na koordináciu činnosti jednotlivých štátov únie pri tvorbe sociálnych a ekonomických politík, na prijímanie opatrení na riešenie spoločných otázok a problémov.

     Sčítanie je také staré ako vyspelé civilizácie. Z historických správ sa dozvedáme o sčítaní obyvateľov spred mnohých tisícročí v starovekom Babylone, Egypte, Číne, Palestíne, Grécku či Ríme. V Európe sa objavujú prvé sčítania obyvateľov približne v polovici 18. storočia. Na území dnešného Slovenska sa pokladá za začiatok organizovaného štatistického zisťovania rok 1715, kedy bol v Uhorsku vykonaný celokrajinský súpis obyvateľstva. Prvé sčítanie obyvateľstva v Uhorsku sa uskutočnilo za vlády Jozefa II. v rokoch 1778 - 1785. Historické správy o sčítaniach, listiny a záznamy tohto druhu nám pomáhajú lepšie pochopiť hospodársku a sociálnu situáciu predchádzajúcich generácií.

     Zapojiť sa do sčítania znamená zanechať generáciám, ktoré prídu po nás, správu o tom, ako sme žili my, ich predkovia.

 

 

3. Využitie údajov zo sčítania

     Štatistické údaje získané zo sčítania obyvateľov, domov a bytov sú užitočné pre štátnu správu i samosprávu, ako aj pre súkromnú sféru. Na základe týchto údajov sa bude lepšie a ľahšie kompetentným rozhodovať, kde postavia napríklad byty, kde je potrebná škola, nemocnica či cesta. Štatistické údaje zo sčítania dajú odpoveď aj na otázky súvisiace s podnikaním; kde a v akej oblasti sa oplatí podnikať, do ktorého regiónu je vhodné investície nasmerovať a vytvoriť tam nové pracovné miesta, prípadne udržať pracovnú silu.

     Na základe štatistických údajov zo sčítania sa dá koncepčne pracovať v rôznych sférach života - od najvyšších miest v spoločnosti až po najnižšie, čiže štatistické údaje z tohto najrozsiahlejšieho zisťovania neslúžia len ako podklady na vypracovanie dlhodobých stratégií, ale môžu pomôcť aj v takých celkom konkrétnych veciach, ako napríklad rozmiestniť stanovištia záchrannej služby a hasičského zboru, aby pomoc prišla čo najskôr. Zo sčítania obyvateľov, domov a bytov majú teda v konečnom dôsledku prospech všetci občania.

     Pre obec je osobitne dôležité, aby vedela čo najpresnejšie preukázať počet obyvateľov na svojom území. Tento údaj ovplyvňuje výšku finančných prostriedkov, ktoré plynú do obecných rozpočtov vo forme podielovej dane (daň z príjmu fyzických osôb). Obec tieto peniaze vynakladá na financovanie služieb obyvateľom a na verejnoprospešné projekty, medzi ktoré patrí napríklad doprava, sociálne služby, opatrovateľské služby, kultúrny rozvoj, výstavba bytov, oprava a údržba budov vo vlastníctve obcí a pod. Aj z tohto dôvodu zákon č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 stanovil územnej samospráve (obciam a mestám) celý rad veľmi dôležitých úloh, ktoré súvisia so zabezpečením nevyhnutných podmienok na prípravu, priebeh a vykonanie sčítania na územiach obcí.

 

 

4. Ako bude vyzerať sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 v praxi

     Sčítanie riadi, metodicky usmerňuje a koordinuje Štatistický úrad SR v súčinnosti s príslušnými orgánmi štátnej správy, obvodnými úradmi, obcami a vyššími územnými celkami. Toto štatistické zisťovanie sa týka všetkých obyvateľov okrem cudzincov požívajúcich diplomatické výsady a imunitu. Do sčítania budú zaradení aj cudzinci, ktorí budú v rozhodujúcom okamihu sčítania na území Slovenskej republiky. Ak sa zdržia menej ako 90 dní, poskytnú údaje len v obmedzenom rozsahu. Sčítanie sa ďalej vzťahuje na každú budovu určenú na bývanie alebo na inú budovu obývanú v rozhodujúcom okamihu sčítania a na byty.

     Samotné sčítanie vykonajú sčítací komisári. Ich výber a výkon činnosti majú na starosti obce. Sčítacím komisárom môžete byť aj Vy, Váš sused alebo známy. Podmienkou je, že sčítací komisár musí byť štátnym občanom Slovenskej republiky, je starší ako 18 rokov, musí byť bezúhonný a spôsobilý na právne úkony. Jeho povinnosti presne vymedzuje zákon, ako aj to, že sčítací komisár má za výkon činnosti nárok na odmenu. Práca sčítacieho komisára je náročná a zodpovedná. Sčítací komisári môžu svojou aktivitou, celkovým správaním a profesionálnym vystupovaním pozitivne ovplyvniť záujem obyvateľov o sčítanie. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 bude veľmi podobné sčítaniu pred desiatimi rokmi. Novinkou je možnosť elektronického vyplnenia sčítacích formulárov.

PRED SČÍTANÍM

     Sčítací komisári začnú od 13. mája 2011 navštevovať domácnosti, ktoré patria do ich sčítacieho obvodu. Počas výkonu činnosti je sčítací komisár povinný preukazovať sa osobitným poverením, ktoré mu vydal starosta obce alebo príslušný orgán štátnej správy, ak je sčítacím komisárom pre osobitný sčítací obvod. Sčítací komisár odovzdá bývajúcim členom domácnosti sčítacie tlačivá. Sčítacie tlačivá budú na národnostne zmiešaných územiach k dispozícii okrem štátneho jazyka aj v jazykoch národnostných menšín (maďarskom, rómskom, ukrajinskom a rusínskom), pre slabozrakých a nevidiacich budú vysvetlivky k sčítacím tlačivám v Braillovom písme. Sčítací komisár nevstúpi do domácnosti, pokiaľ ho sami nevyzvete. Poučí Vás o spôsobe vyplnenia sčítacích tlačív a odpovie na Vaše otázky. Ak ste definitívne rozhodnutý vyplniť sčítacie tlačivá elektronicky, informujte o tom sčítacieho komisára.

Od sčítacieho komisára prevezmete tieto sčítacie tlačivá:

  • A. Údaje o obyvateľovi pre každého člena domácnosti
  • B. Údaje o byte vyplní jedna osoba za celú bytovú domácnosť
  • C. Údaje o dome vyplňuje vlastník alebo správca domu za každý dom - za každý dom jedno sčítacie tlačivo

 

SČÍTANIE

     Skôr ako začnete vyplňovať sčítacie tlačivá, prečítajte si vysvetlivky. Mali by Vám pomôcť zapísať údaje úplne, správne a pravdivo. Sčítacie tlačivá vypisujte modrým alebo čiernym perom. Sčítacie tlačivá neskladajte, chráňte ich pred poškodením a zničením. Po prvý raz v histórii si budete môcť vybrať, či sčítacie tlačivá vyplníte v listinnej podobe alebo elektronicky.

PO SČÍTANÍ

     Po rozhodujúcom okamihu sčítania sčítací komisár opäť navštívi Vašu domácnosť. Pomôže vyplniť sčítacie tlačivá osobám, ktoré ho o to požiadajú. Skontroluje vypísané tlačivá a v prípade potreby Vás vyzve, aby ste doplnili alebo spresnili údaje. Sčítací komisár vyzbiera vyplnené sčítacie tlačivá od všetkých osôb vo svojom sčítacom obvode, ktoré sa nesčítali elektronicky.

 

 

5. Sčítanie po prvý raz aj elektronicky

     Pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 si verejnosť po prvý raz v histórii bude môcť vybrať, či sčítacie tlačivá vyplní v listinnej podobe alebo v elektronickej forme. V elektronickej forme budú k dispozícii okrem slovenčiny aj v anglickom jazyku a v jazykoch národnostných menšín (maďarskom, rómskom, rusínskom a ukrajinskom). Elektronické sčítanie bude možné prostredníctvom špeciálnej internetovej stránky www.scitanie2011.sk, ktorú Štatistický úrad SR zriadi na tento účel. Ak sa definitívne rozhodnete vyplniť sčítacie tlačivá elektronicky, informujte o tom sčítacieho komisára.

     Sčítať sa elektronicky umožní tzv. identifikátor. Pôjde o bezvýznamové, náhodne vygenerované číslo, ktoré každej osobe doručí sčítací komisár spolu s overovacím heslom. Elektronické sčítanie bude možné len s použitím tohto jedinečného identifikátora a overovacieho hesla. Každá osoba bude mať k dispozícii len jeden identifikátor, s ktorým sa bude môcť právoplatne sčítať iba raz. Keďže povinnosťou sčítacieho komisára je podľa zákona   č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov (pdf - 73 kB)"... prevziať vyplnené tlačivá od obyvateľov alebo cudzincov, overiť úplnosť ich vyplnenia a odovzdať ich obci alebo príslušnému ústrednému orgánu štátnej správy ...", sčítací komisári cez pripravovaný monitorovací systém budú informovaní o počte formuĺárov vyplnených v elektronickej forme. Údaje v elektronickej forme sa budú zisťovať od 21. mája do 29. mája 2011. Kratší čas vyhradený na elektronické sčítanie súvisí so snahou zabezpečiť úplnosť sčítania na celom území Slovenskej republiky. Obyvateľov, ktorí sa budú chcieť sčítať elektronicky, ale nakoniec túto možnosť nevyužijú, navštívia sčítací komisári opäť a požiadajú ich o vyplnenie sčítacích tlačív v listinnej podobe.

     Z poznatkov európskych štatistikov vyplýva, že využitie internetu na sčítanie môže zvýšiť kvalitu získaných štatistických údajov tým, že umožní sčítať vybrané skupiny obyvateľstva. Viaceré krajiny uvádzali v minulosti napríklad problémy so sčítaním mladých ľudí a osôb bývajúcich v priestoroch, kde je prístup zakázaný. Predpokladá sa tiež, že vyplnenie sčítacieho tlačiva prostredníctvom internetu by viac ako vypĺňanie sčítacieho tlačiva v listinnej podobe mohlo vyhovovať niektorým zdravotne postihnutým osobám. Uvidíme, čo z týchto predpokladov potvrdí prvé elektronické sčítanie obyvateľov, domov a bytov v Slovenskej republike.

 

Viac na : https://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=24273