Na Slovensku je množstvo obcí, ktoré nespĺňajú určité požiadavky na to, aby mohli čerpať financie zo zdrojov Európskej únie. Medzi hlavnú požiadavku patrí

počet obyvateľov. Menšie obce sa nemôžu uchádzať o prostriedky z Európskej únie a tak nemôžu rozvíjať infraštruktúru a pod.. Medzi takéto obce patrí aj

obec Ruská Kajňa. Avšak v blízkosti nie je jediná, ktorá túto možnosť nemôže využívať. Celý región trápi klesajúci počet obyvateľov. Jedinou možnosťou ako obce mohli čerpať zdroje bolo, aby sa spojili do jedného celku. Tento zámer sa podaril uskutočniť a to vďaka všetkým zástupcom obcí, ktorí prejavili záujem.

Združenie obcí dostalo názov podľa regiónu, kde sa nachádzajú.

 

V tabuľke sú informácie o združení "Horná Oľka".

 

 

Id_cislo 1150

Skrátený názov MR Horná Oľka
Názov MR Združenie Horná Oľka
Registrovaný na MV SR
Registračné číslo VVS/1-900/90-16647
Rok registrácie  
Štatutárny zástupca Ing. Stanislav Rakár
Adresa Nižná Sitnica 105, 094 07, Nižná Sitnica
Telefon 057/4478129
Mobil  
Fax 057/4478129
email niznasitnica@stonline.sk
www  
Rozloha v km2 169,86
Počet obyvateľov 4673
Počet obcí 16
zoznam obcí okres
Havaj Stropkov
Jankovce Humenné
Košarovce Humenné
Lukačovce Humenné
Makovce Stropkov
Nižná Sitnica Humenné
Oľka Medzilaborce
Pakostov Humenné
Prituľany Humenné
Repejov Medzilaborce
Rohožník Humenné
Ruská Kajňa Humenné
Ruská Poruba Humenné
Varechovce Stropkov
Vyšná Sitnica Humenné
Závada Humenné

 

https://www.sazp.sk/mikroregiony/mikro/po/1150.jpg