Rieka Oľka...

 

Oľka je riečka na východnom Slovensku, preteká územím okresov Medzilaborce,Humenné a Vranov nad Topľou. Je ľavostranným prítokom Ondavy, má dĺžku 41 km a je tokom V. rádu.

Pramení v Laboreckej vrchovine na západnom svahu vrchu Sušková (516,2 m) v nadmorskej výške cca 465 m n. m. Od prameňa tečie na juh, esovito sa stáča a tečie Repejovskou brázdou. Priberá kratšie prítoky z oboch strán, preteká obcou Repejov (ktorú delí na dve časti - Repejov a Pravrovce), priberá Boršovec zľava (249,3 m n. m.), ďalej tečie obcou Oľka, potom sprava priberá Olšavku (204,5 m n. m.), pokračuje cez Ruskú Kajňu a koryto rieky sa stáča viac na juhojuhozápad. Preteká cez Pakostov (tiež delí obec na dve časti - Pakostov a Petrovce) a tu priberá Úvoz z ľavej strany. Následne vstupuje do Ondavskej vrchoviny (180,3 m n. m.), pri obci Nižná Sitnica priberá významný prítok, ľavostrannú Sitničku. Ďalej tečie poza obce Jankovce, Košarovce, pri obci Lukačovce priberá zľava najprv Hladnický potok (158,1 m n. m.) a potom Hatku, pred obcou Girovce potom pravostranný Žarnovec. Medzi obcami Girovce a Poloma vytvára Oľka dvojitý meander, sprava priberá vodnatý Ondalík (140,4 m n. m.). Výraznejšie meandruje až k obci Žalobín, kde vstupuje do Beskydského predhoria. Do Ondavy sa vlieva po prekonaní výrazného ohybu 1 km juhozápadne od obce Žalobín (133,0 m n. m.).

 

 

Pohoria

 

Vihorlatské vrchy (skrátene aj Vihorlat) je pohorie sopečného pôvodu, krajinný celok Vihorlatsko-gutínskej oblasti, ktorý sa rozprestiera na východe Slovenska. Na jeho území sa nachádza Chránená krajinná oblasť Vihorlat.

Vihorlatské vrchy na juhu a západe hraničia s Východoslovenskou pahorkatinou, na severe s Bukovskými vrchmi, Laboreckou vrchovinou a Beskydským predhorím. Pohorie Vihorlat prudko vystupuje z Východoslovenskej nížiny. Kým okrajové časti Východoslovenskej nížiny dosahujú 250 – 300 m n. m., vrcholové časti Vihorlatu presahujú 1 000 m n. m., čím vertikálne prevýšenie dosahuje az 800 m.  

Morské oko pri pohľade z Malého Sninského kameňa...

 

Ďalším pohorím je Laborecka vrchovina. Laborecká vrchovina je flyšové pohorie na východnom Slovensku, ktoré geomorfologicky patrí do provincie Východné Karpaty, subprovincie Vonkajšie Východné Karpaty a oblasti Nízke Beskydy. Horský krajinný celok v oblasti Nízkych Beskýd. Na západe a juhozápade je pohorie Laborecká vrchovina obraničené Ondavskou vrchovinou, na juhovýchode Beskydským predhorím, na východe Bukovskými vrchmi a na severe štátnou hranicou s Poľskom, za ktorou pohorie pokračuje pod názvom Beskid Niski. Výmera lokality je 107 736 ha.   V ílovcových súvrstviach Laboreckej vrchoviny boli vymodelované zníženiny, na základe ktorých sa vrchovina delí na štyri podcelky:

  • Medzilaborecká brázda
  • Papínska brázda
  • Repejovská brázda
  • Mikovská brázda

Brázdy oddeľujú pretiahnuté vyvýšeniny a chrbty s výškami okolo 500 - 800 metrov nad morom. Povrchový raz Laboreckej vrchoviny sa výrazne odráža i v celkovej štruktúre krajinného obrazu. Jednotlivé pásma vyvýšením a chrbtov sú spravidla zalesnené a neosídlené. Erózne brázdy sú oproti tomu odlesnené a premenené na polia a trávnaté plochy. Sú pomerne husto osídlené sústrednými vidieckymi sídlami malej a strednej veľkosti


 

 

Ondavská vrchovina je tvorená súborom geomorfologických celkov, budovaných prevažne flyšovými horninami. Jej nadmorská výška sa smerom od severu k juhu postupne znižuje. Najvyššími miestami sú Javorina (881 m n. m.), Smilniansky vrch (750 m n. m.), Filipovský vrch (705 m n. m.), Kačalová (676 m n. m.) a Čierna hora (667 m n. m.). V južnej časti Ondavskej vrchoviny sa nadmorská výška pohybuje okolo 200 m n. m.  

 

Beskydské predhorie je geomorfologický celok na východnom Slovensku. Je súčasťou provincie Východné Karpaty, subprovincie Vonkajšie Východné Karpaty a oblasti Nízke Beskydy. Je súčasťou flyšového pásma, na dĺžku meria takmer 100 km, kým na šírku priemerne 5 km a maximálne 15 km vo východnej časti. Najužším miestom je územie pri obci Hažín nad Cirochou, kde šírka dosahuje len cca 2 km. Na severe hraničí s tromi geomorfologickými celkami: Bukovské vrchy, Laborecká vrchovina, Ondavská vrchovina, na západe s dvomi geomorfologickými celkami: Spišsko-šarišské medzihorie a Košická kotlina, na juhu tiež s tromi geomorfologickými celkami: Slanské vrchy, Východoslovenská pahorkatina a Vihorlatské vrchy. Východnú hranicu tvorí štátna hranica s Ukrajinou. Najvyšším bodom územia je vrch Hôrka (661 m n. m.) nad obcou Inovce vo východnej časti. Najnižším bodom je miesto, v ktorom Ondava opúšťa územie. Územie nie je z hľadiska hydrografického jednotné, patrí k niekoľkým povodiam: na východe je to Ublianka, stredná časť je súčasťou povodia Laborca s Cirochou a tiež Ondavy s Topľou. Najzápadnejšia časť patrí do povodia Sekčova. Beskydské predhorie sa delí na 5 geomorfologických podcelkov:

  • Ublianska pahorkatina
  • Humenské podolie
  • Mernícka pahorkatina
  • Hanušovská pahorkatina
  • Záhradnianska brázda